2020

PRAGA

 PRAGA

PAINTINGS

Praga 2, 2020 Oil on linen 83 x 128 inches
Praga 3, 2020 Oil on linen 83 x 128 inches
Praga 4, 2020 Oil on linen 80 x 87 inches
Praga 5, 2020 Oil on linen 84.5 x 90.5 inches
Praga 6, 2020 Oil on linen 84.5 x 90.5 inches
Praga 7, 2020 Oil on linen 84.5 x 90.5 inches
Praga 8, 2020 Oil on linen 84.5 x 90.5 inches
Praga 9, 2020 Oil on linen 84.5 x 90.5 inches
Praga 10, 2020 Oil on linen 77 x 84 inches
Praga 11, 2020 Oil on linen 70 x 78 inches
Praga 12, 2020 Oil on linen 67 x 98.5 inches
Praga 13, 2020 Oil on linen 36 x 38 inches
Praga 14, 2020 Oil on linen 36 x 38 inches
Praga 15, 2020 Oil on linen 36 x 38 inches
Praga 16, 2020 Oil on linen 36 x 38 inches
Praga 17, 2020 Oil on linen 36 x 38 inches
Praga 18, 2020 Oil on linen 36 x 38 inches
Praga 19, 2020 Oil on linen 36 x 38 inches
Praga 20, 2020 Oil on linen 30 x 32 inches
Praga 21, 2020 Oil on linen 30 x 32 inches
Praga 22, 2020 Oil on linen 30 x 32 inches
Praga 23, 2020 Oil on linen 23 x 24 inches
Praga 24, 2020 Oil on linen 23 x 24 inches
Praga 25, 2020 Oil on linen 23 x 24 inches
Silence for Sofi 2, 2020 Oil on linen 40 x 44 inches

EXHIBITION VIEWS

↓